Podstawowym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie budowy oczyszczalni stanowi pozwolenie na budowę. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.

W takim wypadku zgodę na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje Starostwo Powiatowe. Celem uzyskania takiej zgody należy złożyć w starostwie zamiar budowy oczyszczalni w postaci zgłoszenia budowlanego, które ma charakter wniosku (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument stwierdzający
 • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości),
 • zgłoszenie w którym należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich
 • rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi,
 • odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
 • W szczególnych przypadkach mogą być także wymagane:
 • mapa geodezyjna z naniesionym rozwiązaniem,
 • projekty techniczne urządzeń,
 • certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy,
 • dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków,
 • pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane).